Milí priatelia!
S potešením Vám oznamujeme, že na základe hodnotenia prác kompetentnou porotou sú určení víťazi interaktívnej súťaže „Poznaj Rusko 18. storočia“, s ktorými sa v blízkej budúcnosti budeme  kontaktovať a odovzdáme im ceny organizátorov tejto intelektuálnej súťaže.

Ďakujeme všetkým za účasť a gratulujeme víťazom!

 

Дорогие друзья! 

Мы рады сообщить Вам, что по итогам работы компетентного жюри определены победители интерактивного конкурса "Узнай Россию XVIII века", с которыми в ближайшее время свяжемся для передачи призов от организаторов данного интеллектуального состязания.

Благодарим всех за участие и поздравляем победителей!  

 

По результатам оценки работ участников компетентным жюри победителями стали следующие школьники: 

Veronika Péterová

Вероника Петерова

Tamara Rohárová

Тамара Рогарова

Ladislav Antoži

Ладислав Антожи

Radoslava Mažeriková

Радослава Мажерикова

Tímea Kuchtová

Тимеа Кухтова

Veronika Harajdová

Вероника Гайдова

Sofia Redajová

Софиа Редайова

Barbora Baranová

Барбора Баранова

Daniela Balážová

Даниэла Балажова

Šimon Šváb

Симон Шваб

 

 

ПРОТОКОЛ проведения интерактивного конкурса «Узнай Россию XVIII века»

 
 
 
 
 
 
 
 
 Milí priatelia!

Pozývame vás, aby ste sa zúčastnili na interaktívnej súťaži „Spoznaj Rusko XVIII. storočia“, pri príležitosti prezentácie unikátnej výstavy „Zlatý vek Peterhofu. Od Petra I. po Katarínu II.“, ktorá je otvorená na Bratislavskom hrade. Výstava, ktorá vznikla v spolupráci Štátneho múzea Peterhof a Slovenského národného múzea s podporou ministerstiev kultúry oboch krajín, je pre verejnosť sprístupnená od 19. októbra 2018 do 31. marca 2019. Je nanajvýš symbolické, že v roku 2018 uplynulo 320 rokov od významnej diplomatickej návštevy: v lete roku 1698 navštívil Bratislavu v rámci „Veľkého posolstva“ , veľkej cesty do západoeurópskych krajín, vtedy ešte mladý vladár Moskovského štátu Peter Alexejevič, budúci ruský cár Peter I.

Súťaž organizuje Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku, Štátne múzeum Peterhof a Zastupiteľská agentúra Rossotrudničestvo v Bratislave v spolupráci so Slovensko-ruskou spoločnosťou, Slovenským národným múzeom a kultúrnou inštitúciou Bibiana, medzinárodným domom umenia pre deti.

Súťaž sa bude konať v slovenskom jazyku od 15. januára do 15. februára 2019. Na súťaži sa môžu zúčastniť študenti slovenských škôl vo veku do 19 rokov, formou odpovedí na všetky otázky, na nasledujúcej internetovej adrese:

https://docs.google.com/forms/d/1CXNzYQVCsiM0cA9TKqPAzJk0oFEUqo3xwdq8qw5X6u0/edit

Víťazi súťaže, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, získajú diplomy a zájazd do Petrohradu a Peterhofu (víťaz mladší ako 16 rokov, bude cestovať v sprievode dospelej osoby). Ďalším siedmim finalistom (4. -10. miesto) budú udelené motivačné ocenenia a diplomy.

Výhodnotenie súťaže sa uskutoční najneskôr do 15. marca 2019 a bude zverejnené na elektronických doménach Veľvyslanectva. Víťazom sa stane účastník, ktorý získal najväčší počet bodov. Pri rovnakom počte bodov sa berie do úvahy dátum doručenia práce (prednosť má skôr doručená práca). Viac podrobností o podmienkach súťaže nájdete v doleuvedenom materiáli.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa obráťte na A. Novgorodovovú, pracovníčku skupiny kultúrnej a humanitárnej spolupráce na Veľvyslanectve RF v SR (e-mail: annanovgorodova2@gmail.com).

Všetkým súťažiacim želáme veľa šťastia a výbornú náladu v roku 2019!

 

 

Дорогие друзья!

Приглашаем Вас принять участие в интерактивном конкурсе «Узнай Россию XVIII века» по случаю экспонирования в музее Братиславского града с 19 октября 2018 г. по 31 марта 2019 г. оригинальной выставки «Золотой век Петергофа. От Петра I до Екатерины II», организованной Государственным музеем-заповедником «Петергоф» и Словацким национальным музеем при поддержке министерств культуры обеих стран. Весьма символично то, что в ушедшем 2018 г. исполнилось 320 лет с момента знакового дипломатического визита – летом 1698 года в составе Великого посольства Братиславу посетил тогда еще молодой правитель государства Московского Петр Алексеевич, будущий российский император Петр I.

Конкурс организован Посольством России в Словакии, Государственным музеем-заповедником «Петергоф» и Представительством Россотрудничества в Братиславе в сотрудничестве со Словацко-российским обществом, Словацким национальным музеем и Международным домом творчества для детей «Бибиана».

Конкурс будет проходить на словацком языке с 15 января по 15 февраля 2019 г. В нем могут принять участие учащиеся словацких школ – в возрасте до 19 лет, ответив на все вопросы по следующей ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1CXNzYQVCsiM0cA9TKqPAzJk0oFEUqo3xwdq8qw5X6u0/edit

Победители конкурса, занявшие первые три места, награждаются дипломами и экскурсионной поездкой в г. Санкт-Петербург и Петергоф (если призер моложе 16 лет, предусмотрено его сопровождение взрослым). Последующие семь финалистов (4-10 место) будут награждены поощрительными призами и дипломами.

Итоги конкурса будут подведены не позднее 15 марта 2019 г. и будут размещены на электронных площадках Посольства. Более подробно с условиями конкурса Вы можете ознакомиться в Положении (прилагается).

В случае возникновения вопросов просим обращаться к сотруднику группы культурно-гуманитарного сотрудничества Посольства России в Словакии А.Новгородовой (e-mail: annanovgorodova2@gmail.com).

Желаем всем конкурсантам удачи и замечательного настроения в наступившем Новом 2019 году!

 

Propozície súťaže

 „Spoznaj Rusko XVIII. storočia“

 

1. Organizátori a poslanie súťaže

1.1. Poslaním súťaže „Spoznaj Rusko XVIII. storočia" (ďalej len „Súťaž“) je priblíženie dejín Ruska mladej generácii Slovenska, propagovanie kultúrneho a historického dedičstva nášho múzea a podpora talentovanej mládeže.

1.2. Organizátormi Súťaže  (ďalej len „Organizátori“) sú Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku, Štátna pamiatková rezervácia – múzeum Peterhof a zastupiteľstvo agentúry Rossotrudničestvo v Bratislave.

1.3. Partnerskými organizáciami sú Slovensko-ruská spoločnosť, Slovenské národné múzeum a Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana.

1.4. Súťaž má jedno súťažné kolo ktoré sa uskutoční na pôde stredných škôl Slovenska.

1.5. Súťažné práce musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

 

2. Predmet a účastníci súťaže

2.1. Úloha súťaže obsahuje 15. otázok, každá z ktorých musí byť podrobne zodpovedaná.

2.2. Do súťaže sa môžu zapojiť občania Slovenska - študenti slovenských škôl  vo veku do 19. rokov.

 

3. Priebeh, podmienky a miesto prihlasovania súťažných prác

3.1. Súťažné otázky budú zverejnené na voľne prístupnej oficiálnej webovej stránke Veľvyslanectva Ruska na Slovensku najneskôr 15. januára 2019 a organizátori ich rozpošlú v elektronickej podobe slovenským stredným školám.

3.2. Odpovede na otázky Súťaže (ďalej len „Práca“) prihlasuje účastník prostredníctvom elektronického formulára s povinným vyplnením všetkých políčok.

3.3. Uzávierka dodania súťažných prác je 15. februára 2019 vrátane. Po tomto termíne práce nebudú akceptované a posudzované.

3.4. Zaslané Práce sa nerecenzujú ani nevracajú.

3.5. Zaslaním Práce na Súťaž, Účastník vyjadruje súhlas s podmienkami Súťaže podľa tejto propozície, taktiež dáva svoj súhlas na možné ďalšie využitie Práce organizátormi.

 

4. Porota

4.1. Organizátori Súťaže a partnerské organizácie vymenúvajú porotu Súťaže, ktorá posudzuje súťažné Práce a rozhoduje o víťazoch (propozícia o Porote - Príloha 1).

 

5. Vyhlásenie výsledkov

5.1. Výsledky súťaže budú vyhlásené najneskôr 15. marca 2019.

5.2. Výsledky súťaže budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke Veľvyslanectva.

 

6. Udeľovanie cien víťazom Súťaže

6.1. Víťazi Súťaže, ktorí obsadili prvé tri miesta, získajú diplomy a zájazd do Petrohradu a Peterhofu (pre víťazov mladších 16. rokov, je možný sprievod dospelej osoby). 

6.2. Ďalší siedmi finalisti (4-10. miesto) budú odmenení diplomami a stimulujúcimi cenami.

 

7. Kontakty na organizátorov Súťaže

 

Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku

Adresa: 811 06, Bratislava, ul. Godrova, 4

Tel: + 421/2/544 14 436

E-mail: kultura@rusemb.sk

www.slovakia.mid.ru

 

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave

Adresa: 811 05, Bratislava, ul. Fraňa Kráľa, 2

Tel: + 421/2/526 25 981

E-mail: rus.kult.centrum@stonline.sk

www.rcvkba.sk

 

Положение

о конкурсе «Узнай Россию XVIII века»

 

 1. Организаторы и цели конкурса
  1. Конкурс «Узнай Россию XVIII века» (далее – Конкурс) проводится с целью распространения в молодёжной среде Словакии знаний об истории России, популяризации нашего музейного культурно-исторического наследия, а также поддержки талантливой молодежи.
  2. Организаторами Конкурса (далее – Организаторы) являются Посольство России в Словакии, Государственный музей-заповедник «Петергоф» и Представительство Россотрудничества в Братиславе.
  3. Партнёрскими организациями являются Словацко-российское общество, Словацкий национальный музей и Международный дом творчества для детей «Бибиана».
  4. Конкурс проводится в один тур на базе средних учебных заведений Словакии.
  5. Конкурс проводится на словацком языке.

 

 1. Предмет и участники конкурса
  1. Задание Конкурса состоит из 15 вопросов, на каждый из которых необходимо дать развернутый ответ.
  2. Участниками Конкурса могут быть граждане Словакии – учащиеся словацких школ – в возрасте до 19 лет.

 

 1. Порядок, сроки и место подачи работ на конкурс
  1. Вопросы размещаются в открытом доступе на официальном сайте Посольства России в Словакии не позднее 15 января 2019 г. и рассылаются Организаторами в электронном виде словацким средним учебным заведениям.
  2. Ответы на вопросы Конкурса (далее – Работа) участник направляет посредством заполнения электронной формы, при этом все поля обязательны для заполнения.
  3. Работы участников Конкурса должны поступить Организаторам
   до 15 февраля 2019 года включительно. По истечении указанного срока Работы не принимаются и рассмотрению не подлежат.
  4. Присланные Работы не рецензируются и не возвращаются.
  5. Отправляя Работу на Конкурс, Участник тем самым соглашается с условиями Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие на возможное дальнейшее использование Работы организаторами.

 

 1. Жюри
  1. Организаторы Конкурса и партнёрские организации формируют жюри Конкурса, которое оценивает Работу и определяет победителей (положение о Жюри конкурса о оценке работ – Приложение 1).

 

 1. Подведение итогов
  1. Итоги конкурса будут подведены не позднее 15 марта 2019 г.
  2. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Посольства.

 

 1. Награды победителям Конкурса
  1. Победители Конкурса, занявшие первые три места, награждаются дипломами и экскурсионной поездкой в г. Санкт-Петербург и Петергоф (если кто-то из призеров моложе 16 лет, предусмотрено его сопровождение взрослым).
  2. Последующие семь финалистов (4-10 место) будут награждены поощрительными призами и дипломами.

 

 1. Контакты организаторов Конкурса

 

Посольство России в Словакии

Адрес: 811 06, г.Братислава, ул. Годрова, д.4

Тел.: +421/2/ 544 14 436

E-mail: kultura@rusemb.sk

www.slovakia.mid.ru

 

Российский центр науки и культуры в Братиславе

Адрес: 811 05, г.Братислава, ул. Франя Краля, д.2

Тел.: +421/2/ 526 25 981

E-mail: rus.kult.centrum@stonline.sk

www.rcvkba.sk