Za vysokokvalifikovaného odborníka sa považuje cudzí štátny príslušník, ktorý má pracovné skúsenosti a dosiahol úspechy v konkrétnej sfére činnosti, ak podmienky jeho zamestnania v Ruskej federácii predpokladajú peňažnú odmenu:

1) vo výške najmenej 1 milióna rubľov na jeden rok (365 kalendárnych dní) – pre vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí sú vedeckými pracovníkmi alebo vysokoškolskými učiteľmi v prípade, ak ich pozvala  škola so štátnou akreditáciou, alebo štátne akadémie vied a  ich regionálne pobočky, národné výskumné centrá alebo štátne vedecké centrá, aby sa podieľali na vedecko-výskumnej alebo profesorskej činnosti;  

2) bez ohľadu na výšku peňažnej odmeny  pre cudzích štátnych príslušníkov, ak sa podieľajú na realizácii projektu Skolkovo v súlade s federálnym zákonom O inovačnom centre Skolkovo;

3) vo výške najmenej 2 miliónov rubľov na jeden rok (365 kalendárnych dní) – pre ďalších cudzích štátnych príslušníkov.

Za rodinných príslušníkov vysokokvalifikovaného odborníka sa považujú jeho/jej manželka/manžel, deti (vrátane adoptovaných), manželia detí, rodičia (vrátane adodptívnych), manželia rodičov, starí rodičia a vnuci.

Zamestnávateľ alebo objednávateľ práce (služieb) samostatne hodnotí kompetencie a odbornú úroveň cudzích štátnych príslušníkov, ktorých plánuje zamestnať ako vysokokvalifikovaných odborníkov, a znáša príslušné riziká.

Cudzí štátny príslušník, zamestnaný v Ruskej federácii ako vysokokvalifikovaný odborník má nárok:

- byť zamestnaný mimo kvóty na výdaj pozvaní cudzincom na vstup do Ruskej federácie za účelom zamestnania a kvóty na výdaj pracovných povolení cudzincom. To sa vzťahuje aj na jeho rodinných príslušníkov;

- byť zamestnaný na základe pracovného povolenia, vydaného na obdobie platnosti pracovnej alebo občiansko-právnej zmluvy o vykonaní práce (poskytovaní služieb)  pozývajúcim zamestnávateľom alebo objednávateľom práce (služieb), ale najdlhšie na 3 roky. Uvedené obdobie platnosti pracovného povolenia môže byť niekoľkokrát predĺžené na obdobie  platnosti pracovnej alebo občiansko-právnej zmluvy o vykonaní práce (poskytovaní služieb), ale najdlhšie na 3 roky pre každé predĺženie. V priebehu obdobia platnosti pracovného povolenia, vydaného vysokokvalifikovanému odborníkoci, jeho rodinní príslušníci  majú právo pracovať na území Ruskej federácie na základe pracovného povolenia, získaného v súlade s platným federálnym zákonom, študovať alebo sa venovať inej činnosti, ktorá nie je v rozpore s legaslatívou Ruskej federácie;

- získať pracovné povolenie na území subjektov Ruskej federácie v prípade, ak na základe pracovnej alebo občiansko-právnej zmluvy o vykonaní práce (poskytovaní služieb) vysokokvalifikovaný odborník má byť zamestnaný na území dvoch alebo viacerých subjektov Ruskej federácie;

- získať povolenie na pobyt pre seba a rodinných príslušníkov na obdobie platnosti pracovnej alebo občiansko-právnej zmluvy o vykonaní práce (poskytovaní služieb) a pracovné povolenie na základe písomnej žiadosti, adresovanej federálnemu orgánu výkonnej moci pre migráciu;

- v priebehu 30 pracovných dní od predčasného ukončenia pracovnej alebo občiansko-právnej zmluvy o vykonaní práce (poskytovaní služieb) hľadať iného zamestnávateľa alebo objednávateľa práce (služieb) a získať si nové pracovné povolenie. V priebehu uvedeného obdobia pracovné povolenie, ako aj vízum a povolenie na pobyt, vydané vysokokvalifikovanému odborníkovi  a jeho  rodinným príslušníkom, zostávajú v platnosti;

- získať pracovné povolenie vo federálnom orgáne výkonnej moci pre migráciu v Ruskej federácii alebo na zastupiteľstve takéhoto orgánu v krajine pôvodu vysokokvalifikovaného odborníka, ak také existuje. Pracovné povolenie sa vydáva vysokokvalifikovanému odborníkovi po predložení dokladu totožnosti, uznávaného v Ruskej federácii;

- samostatne sa prehlásiť za vysokokvalifikovaného odborníka  podaním žiadosti na zastupiteľstve federálneho orgánu výkonnej otázky pre migráciu v štáte pôvodu cudzinca, diplomatickom zastupiteľstve alebo konzulárnom úrade Ruskej federácie. V žiadosti sa majú uviesť údaje, potvrdzujúce jeho pracovné schopnosti a úspech, dosiahnutý v konkrétnej sfére činnosti (vrátane odporúčaní osôb alebo inštitúcií, potvrdzujúcich kompetencie a odbornú úroveň cudzinca)  a súhlas s uvedením týchto údajov v banke údajov o práci cudzincov a s  poskytnutím týchto údajov potenciálnym zamestnávateľom alebo objednávateľom práce (služieb) na území Ruskej federácie. V tomto prípade  údaje cudzinca sa uverejňujú na oficiálnej webovej stránke federálneho orgánu výkonnej moci pre migráciu. Po uverejnení  údajov na tejto oficiálnej stránke možno získať obchodné vízum na vstup do Ruskej federácie na 3 dni za účelom pohovoru so zamestnávateľom alebo objednávateľom prác (služieb) a uzavretia pracovnej zmluvy alebo občiansko-právnej zmluvy. Takéto vízum sa udelí vysokokvalitnému odborníkovi po predložení písomného pozvania na vstup do Ruskej federácie za účelom pohovoru, ktoré má poslať zamestnávateľ alebo objednávateľ prác (služieb).

V prípade, že vysokokvalifikovaný odborník v priebehu 30 pracovných dní odo dňa predčasného ukončenia pracovnej alebo občiansko-právnej zmluvy o vykonaní  práce (poskytovaní služieb) neuzavrie novú pracovnú alebo občiansko-právnu zmluvu o vykonaní práce (poskytovaní služieb), alebo ak žiadosť zamestnávateľa alebo objednávateľa práce (služieb) o zamestnanie vysokokvalifikovaného odborníka je zamietnutá, vydané pracovné povolenie, ako aj vízum a povolenie na pobyt, vydané vysokokvalifikovanému odborníkovi a jeho roddinným príslušníkom, platia v priebehu 30 dní od vypršania obdobia, uvedeného v tomto bode, alebo od prijatia rozhodnutia o zamietnutí žiadosti zamestnávateľa alebo objednávateľa prác (služieb). V priebehu týchto 30 pracovných dní vysokokvalifikovaný odborník a jeho rodinní príslušníci musia v súlade s legislatívou RF odcestovať z Ruskej federácie.

Vysokokvalifikovaný odborník a jeho rodinní príslušníci, ktorí vstúpia na územie RF, musia mať zdravotné poistenie, platné na území RF alebo mať právo v súlade s príslušnou zmluvou, uzavretou zamestnávateľom alebo objednávateľom prác (služieb), na základnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Zabezpečenie týchto záruk poskytnutia zdravotnej starostlivosti v priebehu obdobia platnosti pracovnej  alebo občiansko-právnej zmluvy o vykonaní práce (poskytovaní služieb) je nevyhnutnou podmienkou uvedenej zmluvy.

Cudzí štátny príslušník, zamestnaný v Ruskej federácii ako vysokokvalifikovaný odborník nesmie:

- byť zamestnaný v Ruskej federácii ako vysokokvalifikovaný odborník za účelom kazateľskej alebo inej náboženskej činnosti, vrátane vykonávania omší, ďalších  náboženských obradov a ceremoniálov, výučby náboženstva a náboženskej výchovy vyznávateľov akéhokoľvek náboženstva;

- byť zamestnaný v maloobchode, pri obsluhe kupujúcich v predajniach so spotrebným tovarom (vrátane farmaceutického), bez ohľadu na sortiment tovaru, obchodné plochy a formu obsluhy kupujúcich.