Späť

Komentár Informačného a tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí Ruska k správe Technického sekretariátu Organizácie pre zákaz chemických zbraní o výsledkoch inšpekcie vo Vedeckovýskumnom centre v mestách Barza a Džamrája (Sýrska arabská republika)

Našej pozornosti neušla správa generálneho riaditeľa Technického sekretariátu Organizácie pre zákaz chemických zbraní pána Ahmeta Üzümcü týkajúca sa plnenia uznesenia 83. zasadnutia Výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní.

Už sme veľakrát poukazovali na to, že požiadavky voči Sýrii zakotvené v uvedenom uznesení prekračujú rámec Dohovoru o chemických zbraniach. Pokus o získanie neobmedzeného a bezvýhradného prístupu inšpektorov OPCW na všetky (teda aj na tajné) objekty vojenskej a občianskej infraštruktúry presahuje všetky medzinárodnoprávne medze. Je jasné, že tento dokument bol prijatý pod obrovským tlakom zo strany Spojených štátov a ich najbližších spojencov. Bolo by zaujímavé vidieť, ako by zareagovali samotné USA, ak by niekto chcel analogickým spôsobom vykonať inšpekciu na ich vlastných objektoch.

V tomto prípade si pravdaže vzali na mušku predovšetkým Vedeckovýskumné centrum s jeho pobočkami v mestách Barza a Džamrája. Pre Sýriu malo toto centrum z národohospodárskeho hľadiska kľúčový význam. Nepomýlili sme sa, keď sme použili minulý čas: malo. Tento občiansky objekt dňa 14. apríla tohto roku zmizol zo zemského povrchu v dôsledku raketového útoku, ktorý koordinovane podnikli Spojené štáty, Veľká Británia a Francúzsko.

Nikto nepochybuje, že tento akt bol spáchaný bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN a znamenal hrubé porušenie medzinárodného práva. Išlo o cynickú agresiu voči zvrchovanému členskému štátu Organizácie spojených národov. Ako zámienka poslúžili nepodložené podozrenia, že Sýria "zatajila" časť svojho chemického arzenálu, a nikým oficiálne nedokázané údajné "použitie chlóru" v meste Dúmá (Východná Ghúta). Inšpektori OPCW tam v tom čase ešte nedorazili a vyšetrovanie sa ešte ani nestihlo začať.

Upozorňujeme na vyzývavý a cynický ráz správy Organizácie pre zákaz chemických zbraní. Povinnosťou tejto organizácie je kontrolovať, či členské štáty dodržiavajú ustanovenia Dohovoru o zákaze chemických zbraní. Práve Organizácia pre zákaz chemických zbraní potvrdila, že sýrske chemické zbrane boli zničené za masívnej medzinárodnej podpory a pod prísnou kontrolou OPCW. Následne po úspešnom dovŕšení chemickej demilitarizácie Sýrie (4. januára 2016) sa počas roku 2017 uskutočnili dve inšpekcie Technického sekretariátu v objektoch Vedeckovýskumného centra v Barze a Džamráji. Neboli tam zistené nijaké stopy toxických chemických látok a ich prekurzorov, ani nijaké známky zakázanej činnosti. Technický sekretariát o tom podal správu Výkonnej rade Organizácia pre zákaz chemických zbraní. Ale teraz z neznámych dôvodov v "novej správe" nie je ani zmienka o tom, že Vedeckovýskumné centrum bolo úplne zničené a že inšpektori tam jednoducho nemajú čo robiť. Naopak, Generálny riaditeľ Technického sekretariátu plánuje ďalšie dve cesty inšpektorov OPCW do Vedeckovýskumného centra, pričom sa odvoláva na "potrebu plnenia" smutne známeho protisýrskeho uznesenia Výkonnej rady.

Vláda Sýrie neraz pozývala predstaviteľov OPCW, aby prišli do Barzy a na mieste sa presvedčili o ničivých dôsledkoch raketového útoku. Vďaka tomu by bolo možné podať správu o všetkom Výkonnej rade a prijať formálne uznesenie o zastavení inšpekcií.

Správa Organizácie pre zákaz chemických zbraní však svedčí o tom, že nijaké konštruktívne kroky neboli podniknuté. Je to pochopiteľné, západné krajiny sa totiž snažia vyhnúť zodpovednosti za veľmi citlivú otázku: na akom základe bol spáchaný raketový útok na Vedeckovýskumné centrum, ak OPCW dvakrát potvrdila, že sa tam nevyvíja nijaká činnosť, ktorá by bola v rozpore s Dohovorom o zákaze chemických zbraní.

Celkove pokladáme správu za ďalší príklad krajne angažovanej západnej slovnej ekvilibristiky