Späť

Vo Veľkom Kremeľskom paláci sa konala slávnostná inaugurácia Vladimíra Putina do funkcie prezidenta Ruska.

Vo Veľkom Kremeľskom paláci sa konala slávnostná inaugurácia Vladimíra Putina do funkcie prezidenta Ruska.

Ceremónia sa začala slávnostným prinesením ruskej štátnej vlajky, štandardy prezidenta, Ústavy Ruskej federácie a odznaku prezidenta Ruska do Andrejevského sálu Veľkého kremeľského paláca.

Vladimír Putin v súlade s článkom 82 Ústavy Ruskej federácie za prítomnosti členov Rady Federácie, poslancov Štátnej dumy a sudcov Ústavného súdu Ruskej federácie zložil sľub národu Ruska. Predseda Ústavného súdu Valerij Zorkin oznámil nástup Vladimíra Putina do funkcie prezidenta Ruskej federácie.

Potom sa na Chrámovom námestí konalo slávnostné defilé prezidentského pluku pred prezidentom Ruska a najvyšším veliteľom ozbrojených síl Ruskej federácie Vladimírom Putinom pri príležitosti jeho nástupu do funkcie. Prezidentský pluk dnes slávi 82. výročie svojho vzniku.

Po skončení ceremónie nástupu do funkcie prezidenta Ruska Vladimír Putin krátko besedoval so zástupcami spoločenských mládežníckych asociácií a dobrovoľníckych organizácií.

Neskôr v kremeľskom chráme Zvestovania patriarcha Moskvy a celej Rusi Kirill odslúžil ďakovnú bohoslužbu.

* * *

Prejav na slávnostnej inaugurácii do funkcie prezidenta Ruska

V. Putin: Vážení občania Ruska! Dámy a páni! Milí priatelia!

Zdravím všetkých občanov našej veľkej vlasti aj krajanov v zahraničí, všetkých, čo sledujú vysielanie tejto slávnostnej ceremónie, všetkých, čo sú prítomní tu, v historických sálach Kremľa a na starobylom Chrámovom námestí.

V týchto minútach, keď sa ujímam funkcie prezidenta Ruska, si mimoriadne intenzívne uvedomujem obrovskú zodpovednosť voči každému z vás, voči celému nášmu mnohonárodnému spoločenstvu, zodpovednosť voči Rusku ako krajine veľkolepých víťazstiev a počinov, voči tisícročným dejinám ruskej štátnosti a voči našim predkom. Ich odvaha, neúnavná práca, nerozborná jednota, posvätný vzťah k rodnej zemi sú večným príkladom vlasteneckej oddanosti.

Slávnostná inaugurácia do funkcie prezidenta Ruska

Považujem za svoju povinnosť a za zmysel celého svojho života robiť všetko pre Rusko, pre jeho súčasnosť a budúcnosť - mierovú a prosperujúcu, pre zachovanie a ďalšie bytie nášho veľkého národa, pre blahobyty každej ruskej rodiny. Ubezpečujem vás, že cieľom môjho života a práce bude rovnako ako predtým služba ľuďom, našej vlasti. Pre mňa je to priorita číslo jedna.

Z celého srdca ďakujem občanom Ruska za vašu zomknutosť, za vieru, že môžeme mnohé veci zmeniť k lepšiemu. Ešte raz chcem povedať "ďakujem" – ďakujem za tú úroveň úprimnej podpory, ktorú ste mi vy, občania Ruska, prejavili v prezidentských voľbách. Považujem ju za nesmierny politický kapitál a spoľahlivú oporu. V tejto podpore sa prejavuje viera a nádej, že Rusko bude aj naďalej upevňovať svoj potenciál a ľudia sa budú mať lepšie. Takáto podpora je dôležitá aj pri obhajovaní našich stanovísk na medzinárodnej scéne, aj pri prijímaní ráznych opatrení za účelom hlbokých pozitívnych zmien vnútri krajiny.

Rusko musí byť moderné a dynamické, musí byť ochotné smelo čeliť výzvam časov a rovnako energicky na ne reagovať, aby dôsledne zvyšovala svoj náskok v tých sférach, v ktorých sme tradične silní, a pevne, trpezlivo, sústredene pracovať tam, kde ešte len budeme musieť docieliť požadovaný pokrok, tam, kde sú naše výsledky ešte očividne nedostačujúce.

Cesta vpred nebýva jednoduchá, vždy ide o zložité hľadanie. Lenže dejiny neodpúšťajú iba jedinú vec, a tou je ľahostajnosť a nedôslednosť, mľandravosť a sebauspokojenie, najmä dnes, v prelomových časoch, v prelomovej dobe, v dobe búrlivých zmien na celom svete.

Úlohy, ktoré stoja pred nami, neodkladné rozhodnutia, ktoré musíme urobiť, sú bez zveličovania historické. Budú predurčovať osud našej vlasti na desaťročia vopred. Máme pred sebou intenzívnu prácu, ktorá si vyžaduje zapojenie celej ruskej spoločnosti, aktívny prínos každého z nás, všetkých zodpovedných politických a občianskych síl, ktoré spája úprimný záujem o Rusko.

Potrebujeme výrazné zmeny vo všetkých oblastiach života. Som hlboko presvedčený, že také prelomové zmeny môže zabezpečiť len slobodná spoločnosť, ktorá je otvorená pre všetko nové a progresívne a odmieta nespravodlivosť, faloš, strnulé protekcionárstvo, byrokratickú skostnatenosť – všetko to, čo zväzuje ľuďom ruky a bráni im naplno sa prejaviť, realizovať svoje nadanie a teda limituje perspektívy do budúcnosti celej našej krajiny.

Milí priatelia! Tohto roku oslávime 25. výročie Ústavy Ruska. Vyzdvihla nespochybniteľnú hodnotu, prvoradý význam občianskych práv a slobôd. Práve v harmonickej jednote slobodného občana, zodpovednej občianskej spoločnosti a silného, akcieschopného, demokratického štátu vidím pevné základy pre rozvoj Ruska.

Zvládli sme veľmi ťažké ekonomické aj sociálne problémy, dospeli sme k poznaniu, že aj keď sa spolu s ostatným svetom meníme, nesmieme sa odtrhnúť od svojich vlastných koreňov, od svojej histórie a mnohonárodnej kultúry. Pochopili sme, že všetka krása a všetka sila spočíva v našej svojbytnosti a jednote. Naučili sme sa obhajovať svoje záujmy, oživili sme hrdosť na našu vlasť, na naše tradičné hodnoty. Skúsenosť ukázala, že aj dnes si musíme hájiť dosiahnuté výsledky a vychádzajúc z nich pravdaže kráčať iba vpred.

Samozrejme, že musíme držať krok s globálnymi zmenami, budovať si svoju vlastnú agendu dynamického vývoja, aby nijaké bariéry a okolnosti nemohli zabrániť nášmu výlučne samostatnému rozhodovaniu o našej budúcnosti, realizácii našich najsmelších plánov a snov. Sme pritom otvorení pre dialóg. Spolu s našimi partnermi budeme aktívne presadzovať integračné projekty, rozvíjať obchodné, humanitárne, kultúrne, vedecké styky. Sme za rovnoprávnu a vzájomne výhodnú spoluprácu so všetkými štátmi v záujme mieru a stability na našej planéte.

Rusko je silný, aktívny a vplyvný účastník medzinárodného života, bezpečnosť a obranyschopnosť krajiny je spoľahlivo zaistená. Týmto otázkam budeme aj budúcnosti venovať potrebnú neustálu pozornosť.

Ale teraz musíme využiť všetky naše možnosti hlavne na riešenie vnútorných najpálčivejších otázok rozvoja, na ekonomickú a technologickú prelomovú zmenu, na zvýšenie konkurencieschopnosti v tých oblastiach, ktoré sú rozhodujúce pre budúcnosť. Nová kvalita života, prosperita, bezpečnosť, ľudské zdravie, to je to, čo je dnes hlavné, čo je v centre našej politiky. Naším cieľom je Rusko pre ľudí, aby v krajine boli príležitosti pre sebarealizáciu každého človeka.

Som hlboko presvedčený, že medzi veľkými celonárodnými úlohami a bežnými, zdanlivo súkromnými problémami, požiadavkami občanov existuje celkom priama súvislosť. Lebo iba tak sa dajú vytvoriť bezpodmienečne nevyhnutné podmienky pre tvorivú činnosť a rozvoj, ako aj pre veľmi dôležitú spoločenskú atmosféru vzájomnej zodpovednosti, podpory a dôvery.

Každý by mal pochopiť, že len naša aktívna zaangažovanosť do záležitostí krajiny bude znásobovať energiu obnovy, že túto prácu za nás nikto neurobí, že hybnou silou premien sme my všetci, občania Ruska. Čím viac ľudí, predstaviteľov hocijakého povolania, hocijakého sociálneho postavenia a úrovne kompetencií si uvedomí význam svojej úlohy v zlepšovaní života, tým účinnejšie a rýchlejšie budeme napredovať.

Zvláštnu zodpovednosť majú prirodzene štátne orgány a orgány miestnej samosprávy. Ľudia oprávnene požadujú, aby sa problémy, ktoré ich trápia, riešili bez prieťahov, aby ich návrhom, pripomienkam a požiadavkám bola venovaná náležitá pozornosť, aby sa také pojmy ako dobré meno, česť, láskavosť a otvorenosť stali životnou normou pre predstaviteľov moci na všetkých úrovniach.

Musíme poskytnúť väčší slobodný priestor podnikateľom a vedcom, ľuďom tvorivých profesií a aktívnym občanom, ktorí nie sú ľahostajní, všetkým, čo sa snažia o obnovu. V tomto vidím záruku pokračovania nášho strategického smerovania a trvalého rozvoja Ruska. Spolieham sa v tomto na nové nápady a prístupy, na dravosť našej mládeže, na jej schopnosť postaviť sa do čela premien, na to, že mladí ľudia zostanú verní hodnotám pravdy a spravodlivosti, ktoré po celý svoj život zachovávali naše staršie generácie. Ich vedomosti, húževnatosť, múdrosť, usmerňovateľské skúsenosti sa samozrejme veľmi zídu.

Ak zjednotíme úsilie všetkých, ktorí horlia za našu vlasť, za jej budúcnosť, určite dosiahneme naše ciele, prerazíme vo vede a technológiách, spoločne realizujeme rozsiahle plány na obnovu miest a obcí, na rozvoj všetkých našich regiónov. Budeme aktívne realizovať modernú sociálnu politiku, zameranú na potreby každého človeka, každej ruskej rodiny, zvyšovať kvalitu vzdelania a zdravotnej starostlivosti. Zvláštnu pozornosť venujeme podpore tradičných rodinných hodnôt, postaveniu matiek a detí, aby sa v Rusku rodilo čo najviac chcených, zdravých, múdrych, talentovaných potomkov. To im, našim potomkom, pripadne úloha ďalej budovať našu vlasť, dosahovať ešte väčšie úspechy, ako dosahovali ich rodičia, ctiť si a na svojich ramenách ďalej niesť dejiny našej otčiny.

Milí priatelia! Ako hlava štátu urobím všetko pre to, aby som zveľadil silu, prosperitu a sláv Ruska, aby som splnil očakávania spoločnosti a nádeje občanov nášho štátu.

Vieme, že v deväťdesiatych rokoch minulého a na začiatku tohto storočia sa naša vlasť a naši ľudia museli potýkať nielen s bezpodmienečne nevyhnutnými, dávno tlejúcimi ale neriešenými historickými zmenami, ale aj s ťažkými skúškami. Mnohé veci sú už vyriešené, ale ani zďaleka nie všetky, veľa historických rán zostalo ešte otvorených, veľa strát a komplikácií ešte stále pretrváva, a život pred nás stavia stále nové výzvy, nové zložité úlohy, ktoré musíme urýchlene riešiť. Váhať nemáme kedy.

Všetci si dobre pamätáme, že počas vyše tisícročnej histórie Rusko neraz čelilo obdobiam zmätkov a skúšok, vždy sa však vzchopilo ako bájny vták fénix a dopracovalo sa k takému rozkvetu, na aký sa ostatní ani neodvažovali pomyslieť, pokladali ho za nedosiahnuteľný, zatiaľ čo pre našu krajinu to bol len odrazový mostík, nový dejinný predel, východisko pre ďalší mohutný vzostup.

Som si istý, že aj dnes dosiahneme prelomové zmeny, veď sme jeden silný tím, ktorý dokáže zvládnuť aj tie najzložitejšie úlohy. Nech nás láska k vlasti a všetko najlepšie, čo má človek v sebe, inšpiruje k spoločnej intenzívnej práci s cieľom dosiahnuť prosperitu rodnej zeme.

Určite sa nám to podarí! Verím, že to bude tak. Urobím pre to všetko, čo bude v mojich silách.

Ďakujem.