Späť

Vystúpenie vedúceho ruskej delegácie G. V. Kalamanova ohľadne výsledkov hlasovania o britskom návrhu rozhodnutia štvrtého osobitného zasadnutia Konferencie zmluvných štátov Dohovoru o zákaze chemických zbraní, Haag, 26.-28. júna 2018.

Ruská federácia vyhlasuje kategorický nesúhlas s rozhodnutím prijatým na štvrtom osobitnom zasadnutí Konferencie zmluvných štátov. Pokladáme za neprijateľné akékoľvek iniciatívy, zamerané na politizáciu Organizáciе pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a jej následný rozpad. Na žiadosť iniciátorov sa na mimoriadnom zasadnutí, okrem iného, rokovalo o výsledkoch vyšetrovania Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu OSN a Organizácie pre zákaz chemických zbraní na vyšetrenie chemických incidentov v Sýrii, ku ktorým Bezpečnostná rada OSN rozhodnutia nevydala. Naša organizácia nemala právo hodnotiť prácu štruktúry, na ktorej vytvorení sa nepodieľala a nepodriaďovala sa jej. Ani Konferencia zmluvných štátov, ani Výkonná rada, ani Technický sekretariát nemajú mandát, predpokladajúci „atribútovanie“ porušení Dohovoru o zákaze chemických zbraní. Dohovor je hlavný riadiaci orgán, môže pôsobiť výlučne v rámci svojich kompetencií, uvedených v danom medzinárodnom Dohovore. Prideliť Dohovoru atributívnu funkciu nie je možné prostredníctvom prijatia nejakých rozhodnutí na mimoriadnom zasadnutí, ale môže sa tak stať len prostredníctvom vnesenia úprav do Dohovoru, tak, ako je to uvedené v jeho článku XV. Hore uvedené okolnosti neumožňujú ruskej delegácii uznať rozhodnutie o vytvorení atributívneho mechanizmu v OPCW za legitímne. Pokladáme za dôležité posilňovať režim stanovený Dohovorom, a nie ho rozkladať. Vytvorenie nových záväzkov pre zmluvné štáty, záväzkov, ktoré pri podpisovaní tohto medzinárodného dohovoru na seba nebrali, je neprípustné. To, k čomu teraz došlo, nielenže neposilňuje režim Dohovoru o zákaze chemických zbraní, ale vedie k celému radu závažných následkov politického, právneho, technického a administratívneho charakteru, čo bezprostredne ohrozuje jeho ďalšiu existenciu. Na spomínanom zasadnutí bol vytvorený krajne nebezpečný precedens ako pre OPCW, tak aj pre systém medzinárodného práva ako takého. Len Bezpečnostná rada OSN má právo prijímať donucovacie opatrenia vo vzťahu ku štátom, a atribúcia je jedným z najdôležitejších prvkov takejto kompetencie. Ruská federácia všestranne preskúma všetky následky prijatia chybného a právne nesprávneho rozhodnutia v OPCW, ktoré bolo vnútené časťou zmluvných štátov, ktoré odignorovali názor iných členov OPCW, a prijme príslušné opatrenia.

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3282752