VOJENSKO-MEMORIÁLNA ČINNOSŤ VEĽVYSLANECTVA

 

Podľa existujúcich údajov v slovenskej zemi leží viac než stotisíc ruských (sovietskych) vojakov, ktorí sú pochovaní v 333 spoločných alebo individuálnych hroboch: 147 hrobov je z obdobia I. svetovej vojny a 186 z obdobia II. svetovej vojny.

Фото Николая Левшунова.

Podľa informácií Ministerstva obrany Ruskej federácie počas druhej svetovej vojny v rokoch 1941 – 1945 na území Slovenska zahynulo v bojoch, zomrelo na následky zranení a bolo pochovaných 63 517 vojakov Červenej armády. Dnes poznáme mená 18 602 vojakov.

V Katalógu hrobov vojakov a dôstojníkov Červenej armády, ktorí padli v druhej svetovej vojne a sú pochovaní na území Slovenskej republiky, sa uvádzajú údaje o vojenskom memoriálnom komplexe Slavín v Bratislave (kde je pochovaných 6 845 vojakov), ôsmich veľkých memoriálnych cintorínoch v mestách Zvolen (17 280 osôb), Michalovce (17 648), Svidník (viac než 9 000), Štúrovo (5 433), Košice (3 109), Žilina (1 924), Trebišov (286), Humenné (180), ako aj o 38 spoločných a 140 individuálnych hroboch sovietskych vojakov, ktorí padli počas oslobodzovania Slovenska spod fašizmu. Na pamiatku našich rodákov bolo postavených 238 pamätníkov a inštalovaných približne1 000 pamätných tabúľ a iných pamätných symbolov.

Začiatkom 20. storočia bolo územie Slovenskej republiky miestom krvavých stretov ruských vojsk s vojskami Rakúsko-uhorskej monarchie, v ktorých zahynulo a bolo pochovaných 30 – 45 tisíc ruských vojakov. Vo Vojenskom historickom archíve Ministerstva obrany SR sa archivuje množstvo dokumentov o osobných údajoch 3 461 ruských vojakov a dôstojníkov pochovaných na Slovensku. Presný počet pochovaných neznámych vojakov bude treba upresniť porovnaním s ruskými archívnymi a inými údajmi počas prebiehajúcej pasportizácie ruských (sovietskych) vojnových hrobov nachádzajúcich sa na území Slovenska.

Väčšina vojnových hrobov z obdobia prvej svetovej vojny 1914 – 1918 sa nachádza na východe Slovenska, kde sa veľmi aktívne pracuje na ich rekonštrukcii a na upresnení celkového počtu pochovaných, ako aj ich osobných dát. Žiaľ, istá neveľká časť vojnových hrobov na západnom a strednom Slovensku zanikla, spravidla v dôsledku urbanizačných procesov.

Normatívno-právna báza a realizácia základného smerovania činnosti

v oblasti zachovania pamiatky vojnových obetí

 

Фото Николая Левшунова.Legislatívnu bázu pre zabezpečovanie údržby ruských vojnových hrobov na Slovensku tvoria dokumenty medzinárodného humanitárneho práva, dvojstranné medzinárodné a medzivládne zmluvy, ako aj legislatívy oboch štátov v oblasti zachovania pamiatky osôb padlých pri obrane vlasti, starostlivosti o hroby padlých vojakov a civilných obetí vojny, ako aj právne predpisy  v oblasti  pochovávania a pohrebníctva.Фото Николая Левшунова.

 

 

Фото Николая Левшунова. Základným medzinárodnoprávnym dokumentom oboch krajín je rusko-slovenská medzivládna Dohoda o hroboch padlých vojakov a civilných obetí vojny z 13. februára 1995.

Za účelom koordinácie úsilia medzi oboma krajinami v oblasti vojensko-memoriálnej činnosti bola zriadená Spoločná medzivládna komisia pre starostlivosť o hroby vojakov a civilných obetí vojny, ktorá sa každoročne schádza. Pätnáste zasadnutie Komisie sa konalo v novembri 2016 v Bratislave, a v októbri 2017 sa v Moskve uskutočnilo šestnáste zasadnutie Komisie.

V súlade s Dohodou bolo v roku 2014 zriadené Zastupiteľstvo Ministerstva obrany RF v Slovenskej republike (na organizovanie a uskutočňovanie vojensko-memoriálnej činnosti v zahraničí), čo umožnilo zintenzívniť a systematizovať činnosť Veľvyslanectva a ruských zahraničných inštitúcií vo vojensko-memoriálnej oblasti, širšie využívať existujúce možnosti kultúrnych a humanitárnych väzieb medzi oboma krajinami, plánovite postupovať pri monitoringu stavu vojnových hrobov a ich údržbe, začať dôkladnú pasportizáciu ruských (sovietskych) vojnových hrobov. Veľvyslanectvo a Zastupiteľstvo Ministerstva obrany RF na uskutočňovanie vojensko-memoriálnej činnosti úzko spolupracuje s Ministerstvom vnútra SR, s miestnymi úradmi a spoločenskými organizáciami pri riešení praktických otázok starostlivosti o vojnové hroby a príprave rôznych podujatí v oblasti zachovania pamiatky vojnových obetí.

Pasportizácia vojnových hrobov, zisťovanie identity padlých ruských (sovietskych) vojakov, ktorí boli pochovaní ako neznámi, zisťovanie súčasného miesta ich pochovania

 

Фото Николая Левшунова.Фото Николая Левшунова.Jednou z hlavných úloh činnosti v oblasti zachovania pamiatky vojnových obetí je pasportizácia ruských (sovietskych) vojnových hrobov, čiže vystavenie registračnej karty (preukazu vojnového hrobu), ktorej prílohu tvorí menný zoznam pochovaných. Takáto registračná karta obsahuje informácie o lokalite, druhu a stave hrobu, ako aj počte pochovaných osôb. Vystavuje sa v dvoch jazykoch a troch vyhotoveniach a musí byť odsúhlasená Ministerstvom vnútra SR. Jedno vyhotovenie zostáva na Ministerstve vnútra SR, druhé sa archivuje na pôde Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a tretie sa zasiela Úradu Ministerstva obrany Ruskej federácie pre zachovanie pamiatky padlých pri obrane vlasti, kde sa karta zaeviduje, pridelí sa jej číslo a zaradí sa do Združenej databázy Ministerstva obrany Ruskej federácie s názvom OBD-Memoriál. Databázu denne využívajú milióny obyvateľov Ruska aj iných krajín, rodáci aj zahraniční odborníci a pátrači.

Фото Николая Левшунова.Фото Николая Левшунова.

Hlavným cieľom pasportizácie je zostavenie úplného zoznamu ruských (sovietskych) vojnových hrobov, poskytnutie rodinným príslušníkom vojaka možnosti, aby na základe údajov v registračnej karte bez cudzej pomoci našli miesto súčasného večného odpočinku ich príbuzného.

 

Súčasťou pasportizácie je zisťovanie identity vojakov padlých na území Slovenska a pochovaných ako neznámi, v niektorých prípadoch zistenie osudu vojakov a dôstojníkov doteraz považovaných za nezvestných, ako aj zvečnenie ich mien na pamätných doskách vojnových hrobov.

Фото Николая Левшунова.Фото Николая Левшунова.V rokoch 2015 – 2017 boli na pamätných doskách vojnových hrobov zvečnené mená 14 805 sovietskych (ruských) vojakov, z toho vo vojenskom memoriálnom komplexe Slavín v Bratislave mená 5745 osôb, na Ústrednom vojenskom memoriálnom cintoríne Červenej armády v Štúrove mená 4473 osôb, na vojnovom cintoríne z I. svetovej vojny v Šamoríne mená 664 osôb, na Vojenskom memoriálnom cintoríne Červenej armády v Žiline mená 2 009 osôb.

Monitorovanie stavu vojnových hrobov, opravy, renováciе, starostlivosť a udržiavanie

 

Za účelom zaznamenania aktuálneho stavu vojnových hrobov a vytýčenia opatrení na ich udržiavanie, opravy a zlepšenie ich vybavenosti personál Veľvyslanectva a ruských zahraničných inštitúcií každoročne vykonáva obhliadku vojnových hrobov. Obhliadka vykonaná v roku 2017 sa vyznačovala tým, že väčšia starostlivosť a kontrolná pozornosť bola venovaná vojenským memoriálnym objektom, ktoré majú mimoriadnu historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu.

Celkove sa prevažná väčšina objektov nachádza v dobrom stave a sú dôstojne udržiavané. Slovenská vláda, miestne orgány, spoločenské organizácie aj radoví občania podľa svojich možností prispievajú k starostlivosti o vojnové hroby a pamätné miesta.

Veľvyslanectvo okrem toho na základe výsledkov monitorovania stavu vojnových hrobov, podnetov od spoločenských organizácií, ako aj od slovenských a ruských občanov v súčinnosti s Ministerstvom vnútra SR a miestnymi samosprávami vynakladá na rekonštrukciu a údržbu hrobov finančné prostriedky, ktoré na tento účel každoročne dostáva Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie zo štátneho rozpočtu.

Фото Николая Левшунова.Фото Николая Левшунова. V roku 2017 Veľvyslanectvo realizovalo rekonštrukciu, opravu a údržbu pätnástich vojenských memoriálnych objektov z II. svetovej vojny a štyroch vojnových hrobov z I. svetovej vojny. Vo vojenskom memoriálnom komplexe Slavín v Bratislave boli doplnené tabule a mená tu pochovaných 644 vojakov Červenej armády. Bol zrekonštruovaný a pekne upravený spoločný hrob ruských vojakov z I. svetovej vojny v Šamoríne, kde sú na pamätných tabuliach zvečnené mená 664 vojakov ruskej armády, ktorí zomreli vo vojenskom zajateckom tábore. Na Vojenskom memoriálnom cintoríne Červenej armády v Žiline bola vykonaná kompletná obnova a údržba, boli nainštalované pamätné tabule s menami 2009 vojakov. Tento cintorín je jedným z najväčších vojenských cintorínov z čias II. svetovej vojny, na ktorom v súčasnosti nie sú pochovaní neznámi vojaci.

 

Фото Николая Левшунова.V obci Zohor boli v rokoch 2016 – 2017 z prostriedkov Ministerstva vnútra SR a miestnej samosprávy za aktívnej účasti poslanca miestneho zastupiteľstva R. Šimuníka vykonané rozsiahle reštauračné práce, obnova a údržba spoločného hrobu vojakov Červenej armády.

 

Фото Николая Левшунова.Z iniciatívy starostu obce Krajná Bystrá J. Štefanca Veľvyslanectvo spolu s Ministerstvom vnútra SR opravilo spoločný vojenský hrob z I. svetovej vojny..

Фото Николая Левшунова.Rozsiahle renovačné práce boli vykonané v obci Davidov a na vrchu Marmon v blízkosti Starej Ľubovne. V obci Davidov bol vďaka členom Zväzu protifašistických bojovníkov opravený podstavec s tankom T-34 a menami príslušníkov Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní tejto obce, a na vrchu Marmon bol zreštaurovaný pamätník posádke lietadla LI-2, ktoré tu havarovalo v septembri 1944.

Фото Николая Левшунова.

Rovnako ako predtým bola veľká pozornosť venovaná opravám, obnove a zvečneniu pamiatky vojakov pochovaných na vyhradených miestach, v spoločných a individuálnych hroboch v mestách a obciach. Napríklad v lese pri obci Mokrance bol opravený hrob červenoarmejca, na pamätníku sovietskych parašutistov v obci Liptovská Osada boli obnovené nápisy a upravené okolie, boli obnovené a opravené pamätníky a pamätné miesta v obci Hôrka, meste Hriňová a obci Jablonica, boli obnovené a opravené vojenské hroby v obciach Košická Belá, Veľké Dravce, Vyšný Orlík, prebehla prvá etapa reštauračných prác na mohyle z roku 1805, v ktorej je pochovaný účastník bitky pri Slavkove kornet N. S. Lunin.

Starostlivosť o miesta večného odpočinku príslušníkov Červenej armády, ktoré sa nachádzajú v rámci územnosprávnych jednotiek, sa stala dobrou tradíciou obyvateľov mestečka Svätý Jur, obce Doľany, ale aj mnohých iných slovenských obcí a miest. Pravidelne navštevujú hroby, starajú sa o ne, nosia na ne kvety. Starosta obce Doľany J. Mruškovič dokonca nielenže na vlastné náklady zabezpečil opravu a zveľadenie hrobu partizána M. Averina na obecnom cintoríne, ale aj pravidelne usporadúva rekonštrukciu bojov jednotiek Červenej armády pri oslobodzovaní obce za účasti miestnych obyvateľov – milovníkov vojenskej histórie.

 

Slávnostné pochovávanie nájdených ostatkov vojakov, ktorí zahynuli na území Slovenska

 

Фото Николая Левшунова.Pre slovenskú verejnosť je pochovávanie ostatkov sovietskych (ruských) vojakov, ktorí položili život v slovenskej zemi, vždy významnou udalosťou. Napríklad 2. novembra 2015 sa v slávnostnej atmosfére na Vojenskom memoriálnom cintoríne príslušníkov Červenej armády v Štúrove konal slávnostný obrad pochovávania telesných pozostatkov neznámeho vojaka Červenej armády, ktoré sa našli v roku 2015 pri obci Bíňa.

 

Фото Николая Левшунова.12. októbra 2016 na Ústrednom vojenskom memoriálnom cintoríne Červenej armády v Michalovciach s vojenskými poctami pochovali ostatky neznámeho červenoarmejca a leteckého podporučíka A. M. Medvedeva, nájdené slovenskými pátračmi v okolí mesta Čierna nad Tisou..Фото Николая Левшунова.

13. októbra 2016 v obci Osadné pochovali dvoch ruských vojakov, ktorí zahynuli v I. svetovej vojne a ktorých telesné pozostatky sa našli v okolí obce.

Фото Николая Левшунова.24. novembra 2017 sa na Ústrednom vojenskom memoriálnom cintoríne Červenej armády v Michalovciach konalo slávnostné uloženie telesných pozostatkov nadporučíka A. P. Golubeva a seržanta I. M. Počujeva. Na týchto podujatiach sa zúčastnili slovenskí vládni predstavitelia, zástupcovia spoločenských organizácií, veľa miestnych obyvateľov, mládeže a novinárov.Фото Николая Левшунова.

 

Hlavné podujatia v oblasti vojensko-memoriálnej činnosti v roku 2017

Фото Николая Левшунова. 

Významný a dôležitý zástoj v oblasti vojensko-memoriálnej činnosti v roku 2017 mali úlohy spojené s prípravou, zabezpečením a účasťou v podujatiach venovaných 72. výročiu víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941 – 1945 a 73. výročiu Slovenského národného povstania. Pracovníci Veľvyslanectva a ruských zahraničných inštitúcií sa zúčastnili 85 takých podujatí.

Rovnako ako v minulosti veľký záujem spoločnosti vyvolala motocyklová jazda spoločenskej organizácie Noční vlci, ktorá prebehla v máji 2017. Počas jazdy sa uskutočnilo kladenie vencov a kvetov k obeliskom a pamätníkom vojakov Červenej armády v Bratislave, Svidníku, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade, Prešove a iných mestách a obciach.

Фото Николая Левшунова.Vedenie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov priateľsky a srdečne privítalo delegáciu Moskovskej mestskej rady veteránov vojny, práce a orgánov na ochranu práva, účastníkov bojov za oslobodenie Európy. V dňoch 8. a 9. mája 2016 táto delegácia počas osláv Dňa víťazstva navštívila vojenský memoriálny komplex Slavín a položila tam vence spolu s čelnými štátnymi predstaviteľmi

 

 

Фото Николая Левшунова.Veľkú odozvu vyvolala u rodákov aj u bežných slovenských občanov akcia Nesmrteľný pluk, ktorá prebehla v mnohých veľkých mestách: v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Poprade, Ružomberku a inde..

V ostatnom čase sa zvyšuje aktivita bežných občanov Slovenskej republiky v sfére zvečnenia a zachovania pamiatky padlých ruských (sovietskych) vojakov, intenzívne sa rozvíja vydávanie kníh s vojensko-historickou a memoriálnou tematikou. Dvaja slovenskí občania, obyvateľ Banskej Bystrice P. Ušiak a obyvateľ Bratislavy S. Bursa, boli vyznamenaní medailou Ministerstva obrany Ruskej federácie Za úspechy v pátračskom hnutí. Toto ocenenie dostali za identifikáciu mien padlých letcov a aktívnu bádateľskú a publicistickú činnosť (o bojových akciách sovietskeho letectva na území Slovenska vyšlo viac než 10 kníh a brožúr).

Veľmi časté sú určité formy náboženských obradov, ktorých cieľom je uchovávať spomienku na padlých vojakov. Už tradične sa zapaľujú sviečky na ruských (sovietskych) vojnových hroboch 1. novembra na Sviatok zosnulých. Prakticky pri každom otvorení hrobov po oprave alebo pri premiestňovaní a opätovnom pochovávaní pozostatkov vojakov duchovní miestnych chrámov a kostolov slúžia náboženské obrady.

V novembra 2017 sa v mnohých slovenských mestách a obciach konali podujatia venované 99. výročiu I. svetovej vojny.

Treba vyzdvihnúť iniciatívu pravoslávneho duchovného M. Rošiča, ktorý pri stavbe nového chrámu v obci Bodružal vyčlenil zvláštne miesto určené na uctievanie pamiatky všetkých vojakov, ktorí padli na Dukle alebo v okolí Svidníka.

Фото Николая Левшунова.18. októbra 2017 sa v Moskve konalo 16. zasadnutie Spoločnej rusko-slovenskej medzivládnej komisie pre starostlivosť o hroby vojakov a civilných obetí vojny. Slovenská delegácia počas svojho pobytu slávnostne odhalila pamätník slovenských vojnových zajatcov, ktorí sú pochovaní v Krasnogorsku.

Фото Николая Левшунова.Tradíciou sa stalo stretnutie vedúcich predstaviteľov slovenských miest a obcí v múzeu M. I. Kutuzova v obci Rišňovce, na miestach, kade prechádzala ruská armáda pod velením M. I. Kutuzova. Na stretnutie, ktoré sa konalo 19. novembra 2017, boli pozvaní zástupcovia potomkov veľkého vojvodcu, pracovníci panoramatického múzea Borodinská bitka, zamestnanci Malojaroslaveckého vojensko-historického múzea roku 1812 a slovenskí historici.

Фото Николая Левшунова.

Pracovníci Veľvyslanectva a Zastupiteľstva sa okrem toho zúčastňovali slávnostných odhalení nových alebo obnovených pamätníkov a pamätných tabúľ venovaných udalostiam I. a II. svetovej vojny v obciach Nová Bošáca, Mokrance, Veľké Dravce, Košická Belá, Davidov, ako aj na otvorení vojenských memoriálnych objektov po skončení renovačných prác.

 

Hlavné podujatia v oblasti vojensko-memoriálnej činnosti v roku 2018

V predvečer stého výročia skončenia I. svetovej vojny v rokoch 1914 – 1918 sa veľký význam pripisuje návšteve vojnových hrobov ruských vojakov, ktorí zahynuli a boli pochovaní v uvedenom období. Zastupiteľstvo Ministerstva obrany RF na uskutočňovanie vojensko-memoriálnej činnosti vypracovalo a realizuje plán návštev hrobov z čias I. svetovej vojny za účelom ich pasportizácie, zistenia ich zachovalosti a faktického stavu.

Фото Николая Левшунова.

 

Фото Николая Левшунова.

Medzi prvoradé úlohy v oblasti vojensko-memoriálnej činnosti ďalej patria tieto aktivity:

pokračovanie prác na zostavovaní zoznamu spresnených a novozistených mien vojakov, pochovaných na Ústrednom vojenskom memoriálnom cintoríne Červenej armády vo Zvolene (17 280 osôb);

pasportizácia Ústredného vojenského memoriálneho cintorína Červenej armády v Košiciach, zostavenie zoznamu pochovaných, ktorý tvorí prílohu evidenčnej karty, vypracovanie projektu a osadenie na hroby pamätných tabúľ s predtým známymi aj novozistenými menami vojakov;

pokračovanie prác s materiálmi Vojenského historického ústavu Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ruského štátneho vojenského historického archívu za účelom upresnenia údajov o vojnových hroboch z obdobia I. svetovej vojny na území Slovenska a zistenia mien pochovaných ruských vojakov;

uskutočňovanie pracovných stretnutí a konzultácií s členmi slovenskej časti Spoločnej medzivládnej komisie pre starostlivosť o hroby vojakov a civilných obetí vojny ohľadne organizácie, termínu a pracovného programu najbližšieho zasadnutia Komisie, ako aj s členmi vedenia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov ohľadne monitorovania vojnových hrobov a pamätníkov za účelom ich zapísania do Registra národných kultúrnych pamiatok Slovenska a realizácie renovačných prác na vojnových hroboch v roku 2018;

už tradične sa počas celého roka na celom území Slovenska plánuje účasť pracovníkov Veľvyslanectva na pamätných podujatiach venovaných oslobodeniu Slovenska spod fašizmu, Dňu víťazstva a koncu II. svetovej vojny (1945) a Slovenskému národnému povstaniu (SNP, 29. augusta 1944).

Úspešné riešenie úloh vo vojensko-memoriálnej oblasti bude nepochybne slúžiť na upevnenie a rozšírenie spektra kultúrnej a humanitárnej spolupráce medzi Ruskom a Slovenskom.

Фото Николая Левшунова.

Zverejňovač príspevkov

14. augusta 2018 sa v obci Čierny Potok uskutočnilo slávnostné podujatie venované 74. výročiu Slovenského národného povstania

14. augusta 2018 sa v obci Čierny Potok uskutočnilo slávnostné podujatie venované 74. výročiu Slovenského národného povstania, na ktorom sa zúčastnil pracovník Veľvyslanectva Ruskej...

5. mája motorkári „Noční vlci“ na svojej Ceste víťazstva do Berlína 2018„ navštívili Bratislavu. Motorkári klubu sa spolu s Veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike zúčastnili na spomienkovej akcii na vojnovom cintoríne na Slavíne, v hlavnom meste Slovenskej republiky - Bratislave. Po slávnostnej ceremónii položenia kvetov a vencov sa na Veľvyslanectve RF konalo stretnutie, kde si motorkári mali možnosť oddýchnuť pred ďalšou cestou. Návšteva Nočných vlkov na Slovensku prešla v priateľskej atmosfére. Viac ako stovka slovenských občanov ich vítala a pozdravovala po celej trase ich jazdy po Slovensku.