Diplomatické vzťahy Ruska a Slovenska boli nadviazané v deň vzniku Slovenskej republiky - 1.januára 1993 (diplomatické styky medzi ZSSR a Slovenskom existovali aj v rokoch 1939 -19410). 26. augusta toho istého roku bola podpísaná Zmluva o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou.

Pre Rusko-Slovenské vzťahy je príznačná vysoká úroveň politického dialógu, dosahuje sa dynamický rozvoj spolupráce v obchodnej, ekonomickej a iných sférach. 
Sľubný rozvoj bol zaznamenaný v oblasti politických kontaktov. V dňoch 24.-25. februára 2005 oficiálnu návštevu Slovenska vykonal Prezident RF V.Putin. Prezident SR I.Gašparovič sa v máji  toho istého roku zúčastnil na oslavách 60.výročia Dňa Víťazstva v Moskve. V dňoch 6.-10. novembra 2006  sa konala oficiálna návšteva prezidenta SR I.Gašparoviča  v Rusku. 6.-7. apríla 2010 v dňoch osláv 65. výročia oslobodenia Bratislavy Červenou armádou bol na oficiálnej návšteve Slovenska prezident Ruskej federácie D.Medvedev. Prezident SR I.Gašparovič sa v máji  2010 zúčastnil na oslavách 65.výročia Dňa Víťazstva v Moskve.

4. mája 2007 navštívil Rusko predseda vlády Slovenskej republiky R.Fico. V dňoch 3.-4. apríla 2008 bol na oficiálnej návšteve Slovenska predseda vlády Ruskej federácie V.Zubkov. V 2009 sa uskutočnili dve pracovné cesty slovenského ministerského predsedu R.Fica do Moskvy: v januári v súvislosti s urovnaním „plynovej krízy", v novembri to bola krátka pracovná návšteva.

13. mája 2011 bol na krátkej pracovnej návšteve Bratislavy predseda vlády Ruskej federácie V.Putin, prebehli rokovania s premiérkou Slovenska I.Radičovou a prezidentom Slovenskej republiky I.Gašparovičom. 

4.-5. apríla 2005 uskutočnil návštevu Slovenska predseda Štátnej dumy Ruska B.Gryzlov. Predseda Národnej rady Slovenska P.Paška navštívil Rusko 6.-10. júna 2007, a tiež 6.októbra 2009 súkromne. Osláv výročia Slovenského národného povstania v auguste 2009 sa zúčastnil podpredseda Štátnej dumy RF A.Babakov. 3.-4. mája 2011 bola v Bratislave delegácia Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruska na čele s S.Mironovom.

Pravidelné sú stretnutia ministrov zahraničia RF a SR. V apríli 2006 sa uskutočnila pracovná návšteva SR ministra zahraničných vecí Ruskej federácie  S.Lavrova. Minister zahraničia Slovenskej republiky M.Lajčák bol na pracovnej návšteve Ruska v septembri 2009. Na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN sa v septembri 2010 S.Lavrov stretol s ministrom zahraničia Slovenska M.Dzurindom.

Zdokonaľuje sa zmluvno-právna základňa rusko-slovenských bilaterálnych vzťahov, boli pripravené a podpísané viaceré medzištátne a medzivládne dokumenty. Sľubne sa rozvíjajú rusko-slovenské obchodné a ekonomická vzťahy. Závažným mechanizmom tejto súčinnosti je Medzivládna komisia pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, práca ktorej bola obnovená v roku 2005 po podpísaní novej dvojstrannej dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci.  Posledné 15. zasadanie Medzivládnej komisie sa konalo 17.-18. marca 2011 v Bratislave.

Rusko je tretím najvýznamnejším partnerom zahraničného obchodu Slovenska. Základnými komoditami ruského exportu na Slovensko sú: palivá a minerálne suroviny, najmä zemný plyn, ropa, jadrové palivo, kamenné uhlie, železná ruda. Slovensko vyváža do Ruska najmä autá, elektrické stroje, zariadenie, papiernické a polygrafické výrobky, lieky, slad, spotrebný tovar.

Rozbieha sa bilaterálna vedecko-technická a inovačná spolupráca. Je finalizovaná výstavba Medzinárodného laserového centra v Bratislave, 6.apríla 2010 sa zahájila prevádzka Centra protónovej medicíny v Ružomberku. Spoločne sa hľadajú možnosti dofinancovania výstavby Cyklotrónového centra v Bratislave, ktoré zabezpečí základňu pre spoločný vedecký výskum v dlhodobom časovom horizonte. Vo februári 2012 bola podpísaná medzirezortná dohoda o vedecko-technickej spolupráci.

Regionálna zložka hrá významnú úlohu v celkovej štruktúre rusko-slovenských vzťahov. K dnešnému dňu v tejto oblasti platí viac než 30 dohôd  subjektov Ruskej federáciou so samosprávnymi orgánmi Slovenska, Ministerstvo hospodárstva SR má uzatvorené zmluvy s 21 subjektmi Ruskej federácie.  Od roku 2011 sa podstatne oživili doteraz utlmené, zavinením slovenskej strany, kontakty medzi hlavnými mestami našich krajín.

Úspešne sa rozvíja spolupráca v oblasti kultúry, vedy a vzdelávania. Od roku 2001 v Bratislave pôsobí Ruské centrum vedy a kultúry. Pripravuje sa nový program spolupráce medzi ministerstvami kultúry dvoch krajín na 2013-2017 roky.

Udržuje sa spolupráca vysokých škôl a vedecké kontakty. V novembri 2006 bola podpísaná medzirezortná dohoda o spolupráci v oblasti školstva. V januári 2012 bola rozšírená doplnkom, ktorý umožňuje učiteľom ruského jazyka a literatúry na slovenských základných a stredných všeobecných školách absolvovať dvojtýždňové školenie na ruských všeobecných školách.

Každý rok sa konajú zasadania Spoločnej slovensko-ruskej medzivládnej komisie pre starostlivosť o vojnové hroby (striedavo v Moskve a Bratislave). Posledné zasadnutie sa konalo v dňoch 16.-18. októbra 2012 v Košiciach.

Raz do dvoch rokov sa schádza spoločnosť ruských a slovenských historikov. Posledné stretnutie sa uskutočnilo v Moskve 16.-18. októbra 2012.

Perspektívne sa rozvíja súčinnosť v oblasti zahraničnej politiky. Slovenská republika sa vyslovuje za upevňovanie vzťahov Ruska s Európskou úniou a NATO. Podporuje, napríklad, perspektívu vízovej liberalizácie, orientuje sa na presadzovanie modernizácie programov jednaní. V rámci OSN Slovensko podporilo niektoré ruské podnety (napríklad týkajúce sa ľudských práv a odzbrojenia) a autorsky participovalo na celom rade rezolúcií Valného zhromaždenia, ktoré navrhla ruská strana. Úspešná bola spolupráca pri podpore kandidátov Ruskej federácie a Slovenska vo voľbách do orgánov v rámci systému OSN, ako aj do ďalších medzinárodných organizácií. Moskva a Bratislava sa zhodujú vo svojom zahraničnopolitickom postoji k otázke neuznania nezávislosti Kosova.

Na Slovensku žije asi 3. tisíc našich spoluobčanov, medzi nimi aj občanov SR. Niektorí sú členmi Zväzu Rusov na Slovensku – spoločenskej organizácie s kultúrnym a vzdelávacím zameraním.

Od roku 2001 medzi Ruskom a Slovenskom pre obojstranné cestovanie občanov platí vízový poriadok, do ktorého sú od roku 2007 aplikované pravidlá Schengenskej dohody. V Sankt-Peterburgu je otvorený Generálny konzulát Slovenskej republiky. V Astrachani, Krasnojarsku, Omsku, Rostove-na-Done a Chanty-Mansijsku je Slovensko zastúpene honorárnymi konzulmi. Od februára 2010 v Košiciach pôsobí prvý honorárny konzul Ruska na Slovensku.