Cudzinec má právo samostatne sa prezentovať ako vysokokvalifikovaný odborník cestou podania na konzulát Ruskej federácie žiadosti o  využitie jeho odborných služieb (ďalej „žiadosť").

Formulár žiadosti sa vyplňuje v ruštine paličkovým písmom alebo na stroji.

V žiadosti sa uvádzajú tieto informácie:

a) pasové údaje cudzinca v ruštine a latinke (podľa pasu);
b) údaje o pracovných skúsenostiach cudzinca, odborné znalosti a dosiahnuté úspechy v konkrétnej sfére činnosti;
c) údaje o prípadných odporúčaniach, potvrdzujúcich kompetencie a odbornú úroveň cudzinca;
d) súhlas cudzinca so zverejnením horeuvedených údajov v databáze pracovnej činnosti cudzincov, vytváranej v rámci štátneho informačného systému migračnej evidencie, a  súhlas s poskytnutím týchto údajov potenciálnym zamestnávateľom alebo objednávateľom na území Ruskej federácie sa potvrdzuje vlastnoručným podpisom cudzinca.

Cudzincovi, ktorého údaje, potvrdzujúce jeho odbornú spôsobilosť, sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke Federálnej migračnej služby Ruska  za účelom uskutočnenia pohovorov so zamestnávateľom alebo objednávateľom prác a uzavretia pracovnej zmluvy alebo občiansko-právnej zmluvy o dielo sa môže udeliť jednovstupové obchodné vízum  do Ruskej federácie na obdobie 30 dní.

Takéto vízum sa cudzincovi udelí za podmienky, že predloží písomnú ponuku na vstup do Ruskej federácie za účelom príslušných pohovorov (ďalej „ponuka"), zaslanú cudzincovi zamestnávateľom alebo objednávateľom prác.

V ponuke, vyhotovenej na hlavičkovom papieri právnickej osoby (zamestnávateľa alebo objednávateľa) sa v ruštine uvádzajú nasledovné informácie:

  • < >o voľnom mieste, ktoré sa ponúka odborníkovi,  pracovných a sociálnych podmienkach;o pozvanej osobe:meno, priezvisko v ruštine a latinke (podľa pasu), dátum narodenia, pohlavie, občianstvo, séria a číslo pasuo pozývajúcej strane:plný názov právnickej osoby  (zamestnávateľa alebo objednávateľa);
  • právnická a faktická adresa právnickej osoby
  • DIČ
  • IČO
Pri pobočkách (zastupiteľstvách) zahraničných právnických osôb, akreditovaných v Ruskej federácii, treba uviesť údaje o registrácii zahraničnej spoločnosti v Rusku.

 

  1. predpokladaný dátum vstupu odborníka na územie RF, destinácia

Po preukázaní cudzincom prostriedkov (výpis z bankového účtu vo výške minimálne 6 tisíc euro starý najviac 1 mesiac), nevyhnutných na jeho pobyt v Ruskej federácii a výjazd  z  Ruska po skončení povoleného pobytu, prijme zamestnanec konzulátu dokumenty na udelenie jednovstupového obchodného víza. 

Po obdržaní výsledkov previerky a vypršaní 7-dňovej lehoty sa cudzincovi vydáva jednovstupové obchodné vízum na 30 dní. Pri výdaji víza sa má žiadateľ informovať, že v prípade uzavretia so zamestnávateľom alebo objednávateľom príslušnej pracovnej zmluvy si má na území Ruskej federácie vybaviť viacvstupové pracovné vízum.

Rodinným príslušníkom odborníkov sa víza udeľujú na základe doterajších predpisov, čiže na základe pozvania, vybaveného cez Federálnu migračnú službu RF na žiadosť zamestnávateľa alebo objednávateľa po uzavretí pracovnej zmluvy alebo občiansko-právnej zmluvy o dielo.

V prípade, že horeuvedené zmluvy uzavreté nebudú, odborník opustí územie Ruskej federácie pred vypršaním platnosti obchodného víza.