Získanie povolenia na pobyt pre cudzincov v RF upravujú články 6. a 7. federálneho zákona č.115-FZ  z 25. júla 2002  O právnom statuse cudzincov v Ruskej federácii a ďalšie právne akty.         

Cudzinec (osoba bez občianstva) staršia ako 18 rokov môže získať povolenie na prechodný pobyt v rámci kvóty, ktorú každoročne schvaľuje vláda RF. Bez ohľadu na kvótu povolenie na prechodný pobyt sa može udeliť cudzincovi:

 • ktorý sa narodil na území RSFSR a mal občianstvo ZSSR alebo sa narodil na území RF
 • ktorý je uznaný za práceneschopného a má práceschopné deti – občanov RF
 • ktorý má aspoň jedného prácesnechopného rodiča – občana RF
 • ktorý je manželom/manželkou občana/občianky RF s pobytom v RF
 • ktorý zrealizoval investície v RF vo výške stanovenej vládou RF
 • ktorý nastúpil na vojenskú službu - na obdobie služby

Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt podáva cudzinec (osoba bez občianstva) osobne:

 • v prípade zdržiavania sa na území RF na príslušnom pracovisku ministerstva vnútra;
 • v prípade zdržiavania sa v štáte trvalého pobytu – na diplomatickom zastupiteľstve RF.

Žiadateľ predloží tieto doklady:

 • Žiadosť na úradnom dotazníku (2 exempláre). Pravidlá vyplňovania:
  • žiadosť sa vyplňuje v ruštine palilčkovým písmom alebo na stroji
  • pri vyplňovaní žiadosti sa nepripúšťajú skratky ani opravy
  • odpovede na otázky dotazníka musia byť vyčerpávajúce
  • všetky prílohy k dotazníku v cudzom jazyku majú byť úradne preložené do ruštiny
 • 4 (štyri) foto 3,5 х 4,5 mm
 • občiansky preukaz, pas
 • výpis z registra trestov domovského štátu
 • povolenie na pobyt v inej krajine
 • dokument, potvrdzujúci dostatok prostriedkov na živobytie pre žiadateľa a jeho rodinných príslušníkov alebo doklad, potvrdzujúci práceneschopnosť (potvrdenie o príjme fyzickej osoby, daňové príznanie, potvrdenie zamestnávateľa, potvrdenie o odpracovaných rokoch, potvrdenie o poberaní dôchodku, potvrdenie orgánov sociálnej starostlivosti o poberaní prídavkov, potvrdenie o poberaní alimentov, potvrdenie o bankovom účte s uvedením jeho čísla, potvrdenie o práve na dedičstvo, potvrdenie o príjme osoby, ktorá je živiteľom žiadateľa, iný dokument o príjme zo zákonnej činnosti alebo o práceneschopnosti)
 • sobášny list
 • rodný list dieťaťa a doklad totožnosti maloletého dieťaťa (do 18 rokov), jeho občiansky preukaz
 • notársky overený  písomný súhlas dieťaťa vo veku 14 - 18 rokov na presťahovanie sa do Ruskej federácie
 • potvrdenie o vyšetrení na HIV žiadateľa a jeho rodinných príslušníkov
 • potvrdenie, vydané  príslušnou zdravotníckou inštitúciou domovského štátu alebo Ruskej federácie  o tom, že žiadateľ a jeho rodinní príslušníci netrpia chorobami, ohrozujúcimi verejné zdravie.

Osoby, ktoré majú nárok na získanie povolenia na prechodný pobyt mimo kvóty, schválenej vládou Ruskej federácie,  predložia:

 

 • občan, ktorý sa narodil na území RSFSR a mal občianstvo ZSSR alebo sa narodil na území RF – rodný list, vydaný na území Ruska. V prípade, že takýto nemá, dokladom, potvrdzujúcim narodenie na území RSFSR a bývalé občianstvo ZSSR je občiansky preukaz občana ZSSR, vzor z roku 1974
 • občan, uznaný za nepráceschopného, ktorý má práceschopné deti – občanov RF a trvalo žijúcich v RF – rodný list jedného z detí a úradné potvrdenie o práceneschopnosti, vydané príslušným orgánom RF alebo cudzieho štátu 
 • občan, ktorý má aspoň jedného práceneschopného rodiča – občana RF s trvalým pobytom v RF – rodný list, občiansky preukaz práceneschopného rpdiča a úradné potvrdenie o práceneschopnosti rodiča, vydané príslušným orgánom RF alebo cudzieho štátu 
 • občan, ktorý je manželom/manželkou občana RF s trvalým pobytom v RF – sobášny list a občiansky preukaz manžela/manželky
 • občan, ktorý zrealizoval investície v Ruskej federácii – list vedúceho podniku, ktorý využil investície, adresovaný na Ministerstvo vnútra o realizácii investícií žiadateľom vo výške, stanovenej vládou RF. 

 

Horeuvedené osoby tiež predkladajú dokument, potvrdzujúci, že majú vlastné bytové priestory v rozsahu, ktorý predpokladá ruská legislatíva, alebo súhlas dospelých občanov RF s trvalým pobytom v RF poskytnúť žiadateľovi priestory na bývanie.

Žiadosť sa vybaví do 6 mesiacov od jej podania spolu so všetkými príslušnými prílohami.

Konzulárny poplatok je 52 euro.