POSTUP PRI VYBAVOVANÍ VÍZ:

1. Oboznámiť sa s doluuvedenými Podmienkami udelenia víz, zvoliť si cieľ cesty

2. Prihlásiť sa do elektronického poradovníka.

3. Na základe získaného termínu podať kompletný balík dokladov na Vízové centrum alebo Konzulárne oddelenie.

Víza sa vybavujú  10 kalendárnych dní, expresné – do 3 dní.

Upozornenie:
Multivíza na priame pozvanie ruského partnera sa expresne nevybavujú.   
Kópie podávaných dokumentov musia byť v dobrej kvalite (s čitateľným podpísom a pečiatkou), v opačnom prípade môžu byť zamietnuté.
Pri cestách do Bieloruska cez územie Ruska sa majú vybaviť ruské tranzitné víza.

Odporúčame použiť služby Ruského vízového centra, ktorý sídli v Bratislave na adrese: ul. Klemensova 2A.

Vízové centrum bolo otvorené za účelom skvalitnenia služieb pre žiadateľov o  udelenie víz  do Ruskej federácie, urýchlenia a  zjednodušenia procesu ich vybavenia a je oficiálne splnomocnené  preberať, spracúvať a postupovať Konzulárnemu oddeleniu Veľvyslanectva RF v SR kompletné žiadosti o udelenie víz a vyberať konzulárne poplatky od  fyzických  a  právnických osôb (vrátane cestovných kancelárií), ako aj vydávať pasy s  hotovými vízami.

Pracovníci Ruského vízového centra poskytnú žiadateľom poradenské služby v otázkach vyplňovania vízových dotazníkov, kompletizácie žiadosti, postupu a termínov udelenia víza.

Za svoje služby si Ruské vízové centrum, okrem konzulárneho poplatku, účtuje paušálny servisný poplatok vo výške 25,- Eur.

Pripomienky k činnosti Ruského vízového centra alebo návrhy na skvalitnenie jeho služieb posielajte na e-mailovú adresu konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva RF v SR konzulat@rusemb.sk. Na všetky Vaše e-maily podrobne odpovieme.

Vízové centrum je otvorené každý pracovný deň od 8.00 do 16.00.

Podanie žiadosti fyzických osôb : 8.00 – 15.00

- cestovných kancelárií: 8.00 – 14.00

Kontaktný tel.: +421 2 330-56 999

Webstránka: http://www.slovakia-vhs.com/

 

...................................................................................................................................

Občan má nárok podať kompletnú žiadosť priamo na Konzulárnom oddelení Veľvyslanectva  ak podáva žiadosť osobne alebo v mene svojich rodinných príslušníkov výlučne prostredníctvom elektronického poradovníka

Podávanie žiadostí na Vízovom centre: http://www.slovakia-vhs.com/sign.up.php?lang=sk&step1=1

Priamo na konzulárnom oddelení podávajú žiadosti o víza pracovníci Ministerstva zahraničných vecí SR a zahraničných zastupiteľstiev SR v Rusku na základe verbálnej nóty, a tiež členovia oficiálnych delegácií, cestujúcich na pozvanie ruských štátnych orgánov.

Úradné hodiny Konzulárního oddelenia: pondelok, streda, piatok: 9.00-12.00,

Výdaj hotových víz: 15.00 -15.30

 

PODMIENKY UDELENIA VÍZ DO RUSKEJ FEDERÁCIE

 

I. OBCHODNÉ ÚČELY  (rokovania, stretnutia s obchodnými partnermi, a pod.)

1. Pozvanie ruskej strany (originál alebo kópia) na hlavičkovom papieri s pečiatkou a podpisom vedúceho pozývajúcej organizácie, sídlom a IČO (ИНН), uvedením osobných údajov pozývanej osoby (občianstvo, priezvisko, meno, dátum narodenia, pohlavie, číslo pasu), účelu cesty, času a počtu vstupov  alebo originál pozvania  vydaného Federálnou migračnou službou Ruska

2. Elektronicky vyplnenený  na stránke http://visa.kdmid.ru/ a osobne podpísaný dotazník s nalepeným foto (3,5 cm x 4,5 cm).

3. Pas s 2 voľnými vízovými stranami, platný 6 mesiacоv po vypršaní platnosti víza.

4. Kópia zdravotného komerčného poistenia na celú dobu pobytu v RF, pri multivízach – na dobu prvého vstupu do RF, s minimalným plnením 30 000 eur.  

Pri žiadosti o dlhodobé multivízum sa vyžaduje:
- pre žiadateľov, ktorí nemajú použité ruské vízum za uplynulých 12 mesiacov, originál pozvania, vydaného Federálnou migračnou službou Ruska,
- pre žiadateľov, ktorí majú použité ruské vízum za uplynulý rok, priame pozvanie ruského partnera na jeho hlavičkovom papieri a kópia stránky pasu s použitým vízom.

 

II. ŠPORTOVÉ, KULTÚRNE, VEDECKOTECHNICKÉ ÚČELY:

1. Pozvanie ruskej strany (originál alebo kópia) na hlavičkovom papieri s pečiatkou a podpisom vedúceho pozývajúcej organizácie, sídlom a IČO (ИНН), uvedením osobných údajov pozývanej osoby (občianstvo, priezvisko, meno, dátum narodenia, pohlavie, číslo pasu), účelu cesty, času a počtu vstupov  alebo originál vydaného Federálnou migračnou službou Ruska

2. Elektronicky vyplnenený  na stránke http://visa.kdmid.ru/ a osobne podpísaný dotazník s nalepeným foto (3,5 cm x 4,5 cm).

3. Pas s 2 voľnými vízovými stranami, platný 6 mesiacоv po vypršaní platnosti víza.

4. Kópia zdravotného komerčného poistenia na celú dobu pobytu v RF, pri multivízach – na dobu prvého vstupu do RF, s minimalným plnením 30 000 eur.  

Pri žiadosti o dlhodobé multivízum sa vyžaduje:
- pre žiadateľov, ktorí nemajú použité ruské vízum za uplynulých 12 mesiacov, originál pozvania, vydaného Federálnou migračnou službou Ruska,
- pre žiadateľov, ktorí majú použité ruské vízum za uplynulý rok – priame pozvanie ruského partnera na jeho hlavičkovom papieri a kópia stránky pasu s použitým vízom.

K odstavcom I. a II.: Bez ohľadu na dlžku víza celkový pobyt žiadateľa  na území Ruskej federácie nesmie prekročiť 90 dní za jeden polrok.

 

III. TURISTICKÉ CESTY (jedno alebo dvojvstupové vízum na dobu do 30 dní)

1.Kópia Potvrdenia o prijatí zahraničného turistu (na úradnom fomulári s okrúhlou pečiatkou a referenčným číslom), ktoré vydá ruská CK alebo hotel.

2. Elektronicky vyplnenený  na stránke http://visa.kdmid.ru/ a osobne podpísaný dotazník s nalepeným foto (3,5 cm x 4,5 cm).

3. Pas s 2 voľnými vízovými stranami, platný 6 mesiacоv po vypršaní platnosti víza.

4. Kópia zdravotného komerčného poistenia na celú dobu pobytu v RF s minimalným plnením 30 000 eur.  

*Poznámka. Vízum si môžu vybaviť žiadatelia (občania členského štátu Schengenského priestoru a Izraelu), ktorí predložia buď doklad o poistnej zmluve zahŕňajúcej poplatok a (alebo) úhradu nákladov na pokrytie zdravotnej pomoci od zahraničných spoločností, ktoré majú zmluvy o poistení s ruskými poistnými organizáciami, alebo zahraničné zdravotné poistky bez prepoistenia (a/alebo uzavretia zmluvy so servisnou – asistentskou – spoločnosťou, ktoré obsahujú len preplatenie nákladov na úhradu zdravotnej pomoci poskytnutej v Ruskej federácii poistenej osobe po návrate do štátu trvalého pobytu).

 

IV. SÚKROMNÁ NÁVŠTEVA NA POZVANIE OBČANOV RUSKA s pobytom v RF 

maximálne na obdobie 90 dní s jedným alebo dvoma vstupmi

1. Original pozvania občana RF, vydané Federálnou migračnou službou Ruska  (ФМС России)

2. Elektronicky vyplnenený  na stránke http://visa.kdmid.ru/ a osobne podpísaný dotazník s nalepeným foto (3,5 cm x 4,5 cm).

3. Pas s 2 voľnými vízovými stranami, platný 6 mesiacоv po vypršaní platnosti víza.

4. Kópia zdravotného komerčného poistenia na celú dobu pobytu v RF s minimalným plnením 30 000 eur.  

 

V. SÚKROMNÁ NÁVŠTEVA NA POZVANIE OBČANOV RUSKA  s pobytom v SR

(len rodinní príslušnícimanželia a deti do 18 rokov, cestujúci spolu s pozývateľom)

max. 90 dní 2 vstupy

1. Žiadosť občana RF na úradnom formulári, adresovaná veľvyslancovi RF v SR, podaná osobne na konzulárnom oddelení.

2. Elektronicky vyplnenený  na stránke http://visa.kdmid.ru/ a osobne podpísaný dotazník s nalepeným foto (3,5 cm x 4,5 cm).

3. Pas s 2 voľnými vízovými stranami, platný 6 mesiacоv po vypršaní platnosti víza.

4. Kópia zdravotného komerčného poistenia na celú dobu pobytu v RF  s minimalným plnením 30 000 eur. 

5. Kópie matričných dokladov potvrdzujúcich príbuzenský vzťah.

6. Originál a kópia pasu pozývajúcej osoby a povolenia na pobyt.

     Vybavenie tohto druhu víz trvá minimálne 5 pracovných dní 

 

VI. SÚKROMNÁ NÁVŠTEVA NA POZVANIE OBČANOV SR  s pobytom v Rusku

(len najbližší príbuzní – manželia, deti do 18 rokov, rodičia, starí rodičia, vnuci, súrodenci)

1. Kópia  pozvania  občana SR, overeného notárom s uvedením príbuzenského vzťahu a osobných údajov pozývaného (občianstvo,meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, číslo pasu), obdobia pobytu v RF a počtu vstupov. Multivíza sa môžu vydávať len manželom a deťom do 18 rokov.

2. Elektronicky vyplnenený  na stránke http://visa.kdmid.ru/ a osobne podpísaný dotazník s nalepeným foto (3,5 cm x 4,5 cm).

3. Pas s 2 voľnými vízovými stranami, platný 6 mesiacоv po vypršaní platnosti víza.

4. Kópia zdravotného komerčného poistenia na celú dobu pobytu v RF, pri multivízach – na dobu prvého vstupu do RF, s minimalným plnením 30 000 eur. 

5. Kópie matričných dokladov potvrdzujúcich príbuzenský vzťah.

6. Doklady, potvrdzujúce platnosť pobytu cudzinca v RF (kópie): povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt, v prípade študijného alebo pracovného víza prihlásovací lístok.

 

VII. NÁVŠTEVA VOJNOVÝCH A CIVILNÝCH HROBOV

(maximálne na obdobie 14 dní)

1. Kópia potvrdenie príslušných úradov o hrobovom mieste (kópia).

2. Kópie matričných dokladov, potvrdzujúcich príbuzenský vzťah.

3. Elektronicky vyplnenený  na stránke http://visa.kdmid.ru/ a osobne podpísaný dotazník s nalepeným foto (3,5 cm x 4,5 cm).

3. Pas s 2 voľnými vízovými stranami, platný 6 mesiacоv po vypršaní platnosti víza.

4. Kópia zdravotného komerčného poistenia na celú dobu pobytu v RF. s minimalným plnením 30 000 eur. 

 

VIII.  KRÁTKODOBÉ ŠTÚDIUM:

maximálne na obdobie 90 dní s jedným alebo dvoma vstupmi

1. Pozvanie ruskej strany (originál alebo kópia) na hlavičkovom papieri s pečiatkou a podpisom vedúceho pozývajúcej organizácie, sídlom a IČO (ИНН), uvedením osobných údajov pozývanej osoby (občianstvo, priezvisko, meno, dátum narodenia, pohlavie, číslo pasu), účelu cesty, času a počtu vstupo alebo originál pozvania vydaného Federálnou migračnou službou Ruska

2. Elektronicky vyplnenený  na stránke http://visa.kdmid.ru/ a osobne podpísaný dotazník s nalepeným foto (3,5 cm x 4,5 cm).

3. Pas s 2 voľnými vízovými stranami, platný 6 mesiacоv po vypršaní platnosti víza.

4. Kópia zdravotného komerčného poistenia na celú dobu pobytu v RF s minimalným plnením 30 000 eur.  

 

IX.  ŠTUDIJNÉ VÍZUM s následným predlžením na území RF

(jedno alebo dvojvstupové vízum na obdobie do 90 dní)

1. Original pozvania  vydaný Federálnou migračnou službou Ruska alebo MZV RF.

2. Elektronicky vyplnenený  na stránke http://visa.kdmid.ru/ a osobne podpísaný dotazník s nalepeným foto (3,5 cm x 4,5 cm).

3. Pas s 2 voľnými vízovými stranami, platný 6 mesiacоv po vypršaní platnosti víza.

4. Kópia zdravotného komerčného poistenia na celú dobu pobytu v RF s minimalným plnením 30 000 eur.  

5. Kópia potvrdenia o vyšetrení na HIV  vo forme Medzinárodného certifikátu.

 

X.  PRACOVNÉ VÍZUM s následným predlžením na území RF

(jedno alebo dvojvstupové vízum na obdobie do 90 dní)

1. Original pozvania  vydaný Federálnou migračnou službou Ruska alebo MZV RF.

2. Elektronicky vyplnenený  na stránke http://visa.kdmid.ru/ a osobne podpísaný dotazník s nalepeným foto (3,5 cm x 4,5 cm).

3. Pas s 2 voľnými vízovými stranami, platný 6 mesiacоv po vypršaní platnosti víza.

4. Kópia zdravotného komerčného poistenia na celú dobu pobytu v RF s minimalným plnením 30 000 eur.  

5. Kópia potvrdenia o vyšetrení na HIV  vo forme Medzinárodného certifikátu.

 

XI. TRANZITNÉ VÍZUM  (jedno alebo dvojvstupové max. na 10 dní)

1. Kópia lístkov do cieľovej krajiny s potvrdeným dátumom výjazdu z RF (kópia).

2. Kópia stránky s vízom cieľovej krajiny.

2. Elektronicky vyplnenený  na stránke http://visa.kdmid.ru/ a osobne podpísaný dotazník s nalepeným foto (3,5 cm x 4,5 cm).

3. Pas s 2 voľnými vízovými stranami, platný 6 mesiacоv po vypršaní platnosti víza.

4. Kópia zdravotného komerčného poistenia na celú dobu pobytu v RF , pri multivízach – na dobu prvého vstupu do RF s minimalným plnením 30 000 eur.  

 

 Občanom EÚ, ktorí cestujú cez Rusko do tretej krajiny automobilovou dopravou,  sa  tranzitné vízum vydáva na obdobie, nevyhnutné na tranzit najkratšou trasou (maximálne na 10 dní). Obdobie platnosti víza sa  ráta 500 km/deň

 
 


V súlade s Dohodou medzi ES a RF sú od poplatkov za vydanie víz  oslobodené nasledujúce kategórie osôb:

a. blízki príbuzní – manželia, deti (vrátane adoptovaných), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnuci – občanov Európskej únie s legálnym pobytom na území Ruskej federácie;
b. členovia oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členským štátom, Európskej únii alebo Ruskej federácii, budú zúčastňovať na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území Ruskej federácie;
c. členovia národných a regionálnych vlád a parlamentov, ústavných a najvyšších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;
d. žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú za účelom krátkodobého štúdia alebo vzdelávacích školení  na obdobie do 90 dní (čiže bez následného predlženia pobytu);
e. zdravotne postihnuté osoby a v prípade potreby ich sprievod;
f. osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov, vrátane urgentnej lekárskej liečby, a ich sprievod alebo osoby, ktoré cestujú za účelom účasti na pohrebe blízkeho príbuzného alebo návštevy vážne chorého blízkeho príbuzného;
g. účastníci mládežníckych medzinárodných športových podujatí a ich sprievod;
h. účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít, vrátane univerzitných a iných výmenných programov;
i. účastníci oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami.

 

Upozornenie:  Pri  expresnom vybavení víz (do 3 dní) žiadatelia uvedení v bodoch a),c),d),g),h) a i) hradia poplatok vo výške 70 eur.

Informácie o tom, či máte obmedzenie na vstup na územie Ruskej federácie môžete získať na webovej  stránke Federálnej migračnej služby Ruska: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=3000

 

UPOZORNENIE!!!

žiadateľ o vízum sa môže prihlásiť na podanie žiadosti výlučne prostredníctvom elektronického  poradovníka.

Výnimku tvoria žiadosti, ktoré sa vybavujú v mimoriadnych situáciách (choroba alebo smrť najbližších príbuzných).

 

O postupe pri prekročení štátnej hranice medzi Ruskou federáciou a Bieloruskou republikou

Normy ruskej legislatívy (Federálny zákon č. 114-FZ z 15. augusta 1996 „O postupe pri vycestovaní z Ruskej federácie a vstupe do Ruskej federácie“, Zákon Ruskej federácie č. 4730-1 z 1. apríla 1993 „O štátnej hranici Ruskej federácie“) ustanovujú, že cudzinci a osoby bez štátneho občianstva majú právo vstupovať na územie Ruskej federácie len cez stanovené hraničné priechody cez štátne hranice po absolvovaní povinnej pohraničnej kontroly.


Pre medzinárodnú automobilovú a železničnú dopravu cez rusko-bieloruskú časť štátnej hranice Ruskej federácie neexistujú kontrolné hraničné priechody a pohraničná kontrola osôb a vozidiel neprebieha.

 

Podľa informácií Federálnej bezpečnostnej služby RF (FSB) o postupe pri prekročení štátnej hranice medzi Ruskou federáciou a Bieloruskou republikou pred konečným urovnaním tejto otázky prekročenie rusko-bieloruskej štátnej hranice všetkými kategóriami štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, bez ohľadu na to, či majú platné vízum alebo povolenie na trvalý či prechodný pobyt na území Ruska a Bieloruska, využitie železničnej alebo automobilovej dopravy bude porušením medzinárodnými normami stanoveného postupu prekročenia štátnej hranice Ruskej federácie.

 

Od mája 2017 bolo občanom tretích krajín umožnené prekročiť rusko-bieloruskú štátnu hranicu priamym leteckým spojom medzi Bieloruskou republikou a Ruskou federáciou. Pokiaľ ide o cudzích štátnych príslušníkov a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré prichádzajú z Bieloruskej republiky a odlietajú opačným smerom, sa na ruských letiskách vykonávajú hraničné kontroly.

 

Zároveň však treba mať na pamäti, že cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti, cestujúci letecky cez územie Ruskej federácie do Bieloruskej republiky, ešte stále musia mať platné ruské tranzitné víza.

 

Všetky kategórie občanov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti v súlade s medzinárodnými normami a vnútroštátnymi právnymi predpismi Ruskej federácie môžu vstupovať na územie Ruskej federácie a opustiť Ruskú federáciu iba cez mnohostranné (biletarálne) kontrolné hraničné priechody, určené pre medzinárodnú komunikáciu (medzinárodné lety).

 

Zoznam oficiálnych hraničných priechodov na štátnej hranici Ruskej Federácie je stanovený Nariadením vlády RF č. 2665-p z 29. novembra 2017.